Skip to main content
Laatst gewijzigd: 01 december 2020

Algemene Voorwaarden van Blinck Media & Webdesign Buro

Algemene Voorwaarden van Blinck Media & Webdesign Buro. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Blinck Media & Webdesign Buro, tenzij expliciet anders vermeld wordt ineen schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening en parafering van deze overeenkomst met Blinck Media & Webdesign Buro verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Onderhoud van een website: het door Blinck Media & Webdesign Buro inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Blinck Media & Webdesign Buro een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening en retourzending van een contract / opdracht van Blinck Media & Webdesign Buro verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blinck Media & Webdesign Buro opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door Blinck Media & Webdesign Buro zijn geheel vrijblijvend.

2. Offertes en prijsopgave door Blinck Media & Webdesign Buro blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Blinck Media & Webdesign Buro. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blinck Media & Webdesign Buro zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blinck Media & Webdesign Buro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Blinck Media & Webdesign Buro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blinck Media & Webdesign Buro het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blinck Media & Webdesign Buro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blinck Media & Webdesign Buro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blinck Media & Webdesign Buro zijn verstrekt, heeft Blinck Media & Webdesign Buro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Blinck Media & Webdesign Buro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blinck Media & Webdesign Buro is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blinck Media & Webdesign Buro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk / per e-mail heeft goedgekeurd.

6. Indien door Blinck Media & Webdesign Buro of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Blinck Media & Webdesign Buro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Blinck Media & Webdesign Buro voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Blinck Media & Webdesign Buro en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Blinck Media & Webdesign Buro gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schade vergoeding.

5. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

6. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de
door Blinck Media & Webdesign Buro aanbevolen (onderhouds)software.

6. Levering en levertijd

1. Blinck Media & Webdesign Buro gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Blinck Media & Webdesign Buro één *basisontwerp (Blinck werkt uitsluitend met templates van Yootheme) en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aantekeningen/opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Blinck Media & Webdesign Buro. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Blinck Media & Webdesign Buro ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Blinck Media & Webdesign Buro over tot het voltooien van de volledige website. Na het goedkeuren van het basisontwerp besteed Blinck in totaal maximaal 4 uur aan het design om een passende website te maken voor opdrachtgever. Ná deze termijn zal Blinck de opdrachtgever melden dat de wijzigingen/aanpassingen die vanaf dan plaatsvinden aan het design geschieden op basis van dan geldend uurloon.
* basisontwerp bestaat uit de afgesproken menustructuur incl. bedrijfs-logo, excl. afbeeldingen en tekst.

3. Indien opdrachtgever wensen heeft die niet uitvoerbaar zijn volgens Blinck Media & Webdesign-buro zal in samenwerking met de opdrachtgever gezocht worden naar een passend alternatief.

4. Mocht Blinck Media & Webdesign Buro onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Blinck Media & Webdesign Buro alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Blinck Media & Webdesign Buro een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

5. Door Blinck Media & Webdesign Buro gemaakte websites worden online aan de opdrachtgever opgeleverd.

6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7. Na oplevering / acceptatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor (het bijhouden van) de content.

7. Overmacht

1. Blinck Media & Webdesign Buro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Blinck Media & Webdesign Buro als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Blinck Media & Webdesign Buro alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Blinck Media & Webdesign Buro geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Blinck Media & Webdesign Buro tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

3. Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van Blinck Media & Webdesign Buro, kabelbreuken in de verbindingen daarnaar toe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Blinck Media & Webdesign Buro.


4. Blinck draagt zorg voor de continuïteit van de website en evt. het verhelpen van een storing op basis van best effort.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Blinck Media & Webdesign Buro minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Na ondertekening van de opdracht/ het contract is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Blinck Media & Webdesign Buro en is de opdrachtgever betaling plichtig.

2. De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 8 dagen na ondertekening, op bankrekening no. zoals vermeld in offerte, o.v.v. "Aanbetaling". Blinck Media & Webdesign Buro houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Blinck Media & Webdesign Buro stuurt hiertoe een factuur welke binnen 8 dagen dient te worden voldaan. Als deze betaling voldaan is zal de website voor iedereen zichtbaar zijn.

4 Bij onderhoudswerkzaamheden aan een website wordt door Blinck Media & Webdesign Buro aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er werkzaamheden zijn verricht ná het opleveren van de website. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur door Blinck Media & Webdesign Buro het verschuldigde bedrag te voldoen.

5. In genoemde gevallen behoudt Blinck Media & Webdesign Buro zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Blinck Media & Webdesign Buro een aanmaning tot betaling verstuurd.Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Indien de betalingstermijn wederom met 14 dagen is overschreden, wordt door Blinck Media & Webdesign Buro een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht om de website tijdelijk offline te halen tot de betaling is voldaan.

11. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij z.s.m. en uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Blinck Media & Webdesign Buro hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze
bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

12. Indien Blinck Media & Webdesign Buro abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Blinck Media & Webdesign Buro het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

13. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegen Blinck Media & Webdesign Buro heeft voldaan.

10. Copyright

1. Al het door Blinck Media & Webdesign Buro vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blinck Media & Webdesign Buro niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
Onderhoud door derden van door Blinck Media & Webdesign Buro gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Blinck Media & Webdesign Buro vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Blinck Media & Webdesign Buro een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door Blinck Media & Webdesign Buro verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Blinck Media & Webdesign Buro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Blinck Media & Webdesign Burohiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Blinck Media & Webdesign Buro gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3 Blinck Media & Webdesign Buro behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Blinck Media & Webdesign Buro bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties vanderden, waarop Blinck Media & Webdesign Buro weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Blinck Media & Webdesign Buro op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Blinck Media & Webdesign Buroof het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Blinck Media & Webdesign Buro.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Blinck Media & Webdesign Buro slechtsaansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Blinck Media & Webdesign Burovoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Blinck Media & Webdesign Buro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

4. Blinck Media & Webdesign Buro is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

5. De opdrachtgever dient Blinck Media & Webdesign Buro z.s.m. schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Blinck Media & Webdesign Buro geleden schade.

6. Blinck Media & Webdesign Buro is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Blinck Media & Webdesign Buro voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Blinck Media & Webdesign Buro is geadviseerd.

7 Blinck Media & Webdesign Buro is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Blinck Media & Webdesign Buro noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Blinck Media & Webdesign Buro, waarna Blinck Media & Webdesign Buro deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Blinck Media & Webdesign Buro binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Blinck Media & Webdesign Buro behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

15. Overig

1. Blinck Media & Webdesign Buro zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Blinck Media & Webdesign Buro.

2. Wanneer Blinck Media & Webdesign Buro bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Blinck Media & Webdesign Buro zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

4. Blinck Media & Webdesign Buro is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Blinck Media & Webdesign Buro behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Blinck Media & Webdesign Buro te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150,-.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Blinck Media & Webdesign Buro en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Blinck Media & Webdesign Buro met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Blinck Media & Webdesign Buro beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

17. Nazorg

1. Blinck Media & Webdesign Buro heeft het recht om kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever betreffende nazorg voor de website, of andere gedane werkzaamheden.

2. Zijn er kosten gemaakt doordat er een afspraak heeft plaatsgevonden (overleg) heeft Blinck Media & Webdesign Buro het recht om deze kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever (inclusief reiskosten).

3. De jaarlijkse (minor)updates en onderhoud hebben betrekking op huidige versies van het CMS systeem. Upgraden naar een nieuwe versie ook wel migratie genoemd, wordt om de 7-8 jaar gedaan en komt voor rekening van de opdrachtgever. Voor meer informatie over Joomla!™ versie 4.0 klik hier.

Lees ook de online Verwerkersovereenkomst die van toepassing is op Blinck en de opdrachtgevers waarmee ze werkt.